Misja Kościoła i migracja człowieka / Mission of the Church and Human Migration

Misja Kościoła i migracja człowieka

Spis treści

Wykaz skrótów 9

Wprowadzenie 11

  1. Aspekty prawo-administracyjne posługi migrantom / 15

Adamowicz L.

Uwarunkowania prawne duszpasterstwa emigrantów w Polsce / 17

Barankiewicz T.

Prawo do dobrej administracji w zakresie ochrony praw cudzoziemca / 55

Skorowski H.

Uprawnione misje wobec migrantów / 77

 

  1. Misjologia na usługach dialogu z migrantami / 87

Cichy D.

Zmiany w porozumieniu misji i migracji / 89

Szyszka T.

Podążać za człowiekiem. Perspektywa misjologiczna / 135

Cichy D.

Migranci szansą na międzyreligijny dialogu / 163

 

  1. Ludzie w drodze wyzwaniem dla nowej ewangelizacji / 189

Colaço C.

Współczesne zagadnienia katolickiej misji dla migrantów / 191

Necel W.

Nowa Ewangelizacja a współczesne migracja / 239

Ostrowski W.

Turystyka drogą nowej ewangelizacji Europy / 263

 

  1. Duszpasterstwo migrantów źródłem weryfikacji dzisiejszych pastoralnych modeli / 289

 

Müller L.

Hiszpańsko-katolickie misje na drodze ku hiszpańskojęzycznym wspólnotom misyjnym w Niemczech / 291

Polak W.

Duszpasterstwo polonijne w poszerzonej Europie / 311

Steffen P.

Ewangelizacja potencjał duszpasterstwa migrantów. W kierunku teologii migracji / 329

 

Bibliografia / 353

Dokumenty / 361

Noty o autorach / 365

 

Mission of the Church and Human Migration

Index

Abbreviations 9

Introduction 13

 

  1. Legal and Administrative Aspects of the Ministry to Migrants 15

Adamowicz L.

Legal Factors in the Pastoral Care of Migrants in Poland / 37

Barankiewicz T.

The Right to Good Adminstration in Protecting the Rights of Foreigners / 66

Skorowski H.

Justifiable Missions Among the Migrants / 83

 

  1. Missiology at the Service of Dialogue with Migrants 87

 

Cichy D. Changes in the Concept of Mission and Migration / 111

 

Szyszka T. To Follow the Man: the Missiological Perspective / 149

 

Cichy D. Migrants: an Opportunity for Interreligious Dialogue / 175

 

  1. People on the Move as a Challenge to New Evangelization 189

Colaço C.

Ongoing Concerns of Catholic Mission to Migrants / 215

Necel W.

New Evangelization and Migration Today / 251

Ostrowski W.

Tourism as a Way of New Evangelization in Europe / 275

 

  1. Ministry to Migrants as a Platform for Verification of Today?s Pastoral Models / 289

Müller L.

The Spanish Missions in Germany Turning into Spanish-speaking Missionary Communities / 301

Polak W.

Pastoral Care of Polish Migrants in an Expanded Europe / 321

Steffen P.

The Evangelizing Power of Migrant Ministry. Towards a Theology of Migrant Ministry / 341

 

Bibliography / 353

Documents / 361

Contributors / 365

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach