Międzynarodowa Konferencja "Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie"

W dniu 15 października 2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się Międzynarodowa Konferencja pt. ?Dialog międzykulturowy we współczesnym świecie?.

Organizatorami był Zakład Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu Instytutu Socjologii UKSW oraz Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego UKSW.

Patronat honorowy objęli:

Wicemarszałek Sejmu RP- p. Eugeniusz Grzeszczak

Rzecznik Praw Obywatelskich- p. Irena Lipowicz

Marszałek Województwa Mazowieckiego- p. Adam Struzik

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele świata polityki i biznesu, jak też środowisk naukowych i społecznych, którzy dyskutowali nad ideą dialogu międzykulturowego w dobie dynamicznego pod względem kulturowym rozwoju społeczeństw. Przybliżenie tej problematyki jest niezwykle istotna dla prawidłowego funkcjonowania każdej wspólnoty. Konferencja była dużym przedsięwzięciem naukowym z udziałem prelegentów z Niemiec, Czech i Słowacji.

Spotkanie otworzyli przedstawiciele władz uczelni: prof. dr hab. Cezary Mik (Prorektor UKSW) oraz dr hab. Tadeusz Kamiński (Dziekan WNHiS UKSW), a następnie głos zabrał p. Eugeniusz Grzeszczak- Wicemarszałek Sejmu RP.

Przed rozpoczęciem sesji naukowych p. Janina Ewa Orzełowska z Zarządu Województwa Mazowieckiego wręczyła ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu pamiątkowy medal Pro Masovia, za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

W tematykę konferencji wprowadził nas jako pierwszy ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski, który w sposób ogólny nakreślił definicję dialogu.

Następnie odbyły się trzy sesje naukowe. W pierwszej sesji ks. prof. dr hab. Leon Dyczewski przedstawił nam problematykę dialogu międzykulturowego w aspekcie socjologicznym, a p. mgr Magdalena Markocka przedstawiła problematykę globalizacji połączonej z lokalnością. W następnej sesji swój referat przedstawił p. Johann Schlooser z Niemiec, który mówił o kulturze Bawarii w kontekście kultury niemieckiej.

Referaty w ostatniej sesji wygłosili: p. dr Mária Suríková ze Słowacji, p. mgr Lenka Doležalová z Czech, ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej oraz p. dr Agnieszka Wołk.

Pani dr Mária Suríková swoim referatem wprowadziła nas w  tematykę kulturowych odmienności na Słowacji. Pani mgr Lenka Doležalová w swoim wystąpieniu przedstawiła w sposób niezwykle interesujący zagadnienie polskiej i rosyjskiej emigracji funkcjonoującej na terenie Czech.

W przedostatnim referacie ks. prof. dr hab. Bernard Kołodziej mówił o kulturze śląskiej w kontekście kultury polskiej, a w ostatnim referacie p. dr Agnieszka Wołk przybliżyła tematykę związku między kulturą miejską oraz wiejską.  

Intensywne obrady trwały od godziny 09:00 do 14:30, przynosząc wiele ciekawych obserwacji i wniosków. Wspólnie dyskutowano nad problemami kultury, odnosząc się ? dzięki tematycznej różnorodności wystąpień ? do bardzo wielu jej aspektów.

Sukces spotkania z pewnością wpłynie na dalsze tego typu działania podejmowane przez Centrum Dialogu w przyszłości.

Dziękujemy serdecznie wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej pomyślnej realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach