O NAS

Regulamin

Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego, zwane dalej ?Centrum?, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wykonującą zadania naukowo-badawcze, dydaktyczne i usługowe w zakresie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego.

Zadania Centrum

§ 2

Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych;

2) inicjowanie i prowadzenie dialogu międzyreligijnego przy zachowaniu pluralizmu teologicznego i wyznaniowego;

3) popularyzacja idei dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego w środkach masowego przekazu;

4) realizacja filmowa i programów telewizyjnych;

5) propagowanie idei współpracy międzynarodowej, a także inicjowanie, wspieranie i współuczestniczenie w wymianie młodzieży i studentów;

6) prowadzenie działalności edukacyjnej, m. in. w zakresie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, obrony praw człowieka, nauczania Katolickiej Nauki Społecznej, wychowania do patriotyzmu;

7) upowszechnianie wiedzy o wzajemnych relacjach, historii, kulturze i dziedzictwie narodów na poszczególnych kontynentach;

8) współpraca z ruchami i stowarzyszeniami regionalnymi;

9) promowanie idei regionalizmu i tworzenia ?małych ojczyzn?;

10) współpraca z ośrodkami naukowymi;

11) prowadzenie badań w zakresie polityki społecznej i ochrony zdrowia;

 

12) podjęcie wielofunkcyjnej współpracy międzynarodowej.

Sposoby działania Centrum

§ 3

1. Centrum realizuje swoje zadania poprzez:

1) prowadzenie prac badawczych;

2) współpracę ze środowiskiem gospodarczym w zakresie badań naukowych;

3) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, kulturalnymi, gospodarczymi;

4) rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej przez prowadzenie projektów badawczych wspólnie z partnerami zagranicznymi.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizuje Koordynator wraz z Zespołem współpracowników.

 

Struktura Centrum

§ 4

1. Pracami Centrum kieruje Koordynator.

2. Koordynator jest powoływany i odwoływany przez Rektora na czas kadencji władz rektorskich.

3. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) przygotowywanie planów działalności Centrum;

2) opracowywanie projektów badawczych, dydaktycznych i innych;

3) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania zamówień i środków finansowych dla Centrum;

4) promocja działalności Centrum;

5) przedkładanie sprawozdań z działalności Centrum;

6) określenie zakresu obowiązków członków i pracowników Centrum.

4. Koordynator jest bezpośrednim przełożonym pracowników administracyjnych Centrum, którzy wchodzą w skład sekretariatu Centrum i zapewniają jego obsługę administracyjną.

§ 5

1. W Centrum działa Zespół współpracowników, zwany dalej ?Zespołem?, złożony z pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych UKSW.

2. Koordynator Centrum może zwrócić się do właściwego dziekana z wnioskiem o oddelegowanie do pracy w Centrum do 4 pracowników naukowych lub naukowo-dydaktycznych specjalizujących się w problematyce z zakresu dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, za ich zgodą i zgodą bezpośrednich przełożonych.

3. Oddelegowanie może dotyczyć wykonywania obowiązków naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

4. Skład Zespołu i powoływanie poszczególnych jego członków następuje na okres kadencji Koordynatora Centrum.

5. Koordynator i koordynuje działalność wewnętrzną Zespołu.

6. Zespół współpracowników zobowiązany jest do współpracy z Koordynatorem i do współdziałania z nim w wykonywaniu zadań, w szczególności w zakresie opracowywania projektów badawczych, dydaktycznych i innych.

7. Koordynator może tworzyć podzespoły w celu wykonywania powierzonych im zadań.

8. Dla potrzeb oceny parametrycznej, wyniki badań naukowych, w tym realizowanych projektów badawczych, są przypisywane właściwym wydziałom.

§ 6

1. W Centrum działa Rada Programowa, zwana dalej ?Radą?, na której czele stoi przewodniczący Rady, którym jest prorektor powołany przez Rektora, na czas kadencji władz rektorskich.

2. Rada pełni rolę organu sprawującego nadzór nad działalnością Centrum.

3. W skład Rady, oprócz przewodniczącego, wchodzą:

1) Koordynator,

2) po jednym samodzielnym pracowniku naukowo-dydaktycznym lub naukowym z każdego wydziału, wskazanym przez radę wydziału, innym niż współpracownicy wchodzący w skład Zespołu, o którym mowa § 5.

4. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej dwa razy do roku.

5. Do zadań Rady należy:

1) inspirowanie i pomoc w określaniu kierunków działalności Centrum,

2) zatwierdzanie programu działalności Centrum na okres jednego roku,

3) przyjmowanie sprawozdań z działalności Centrum.

6. Nieprzyjęcie przez Radę sprawozdania, o którym mowa w ust. 5 pkt. 3, skutkuje wstrzymaniem środków będących w dyspozycji Centrum.

Sposoby finansowania Centrum

§ 7

Działalność Centrum może być finansowana w szczególności z:

1) środków wyodrębnionych z funduszu centralnego, zgodnie z zarządzeniem Rektora UKSW dotyczącym gospodarki finansowej UKSW,

2) środków pozyskanych z projektów badawczych, dydaktycznych i innych,

3) darowizn,

4) środków pozyskanych od sponsorów,

5) środków współorganizatorów przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1.

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 8

Obecny Koordynator Centrum pełni swoją funkcję do końca kadencji władz rektorskich, wybranych na lata 2012-2016.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach